Menu Toggle

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VES & CO GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ARNHEM ONDER NUMMER 73245844

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1. In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen.
1.2. VES & CO; de gebruikers van deze algemene voorwaarden.
1.3. De opdrachtgever: diegene die schriftelijk of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
1.4. De student: Iedere natuurlijke persoon die als zodanig ingeschreven staat bij VES & CO.
1.5. Werkzaamheden: alle vormen van dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op het tot stand komen van een overeenkomst met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, tot het verrichten van werkzaamheden door VES & CO.
2.2. VES & CO wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.3. De van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met VES & CO Die bedingen werken slechts met betrekking tot die overeenkomsten waarvoor zij zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

2.4 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en VES & CO komt eerst tot stand nadat VES & CO de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de opdrachtgever dan wel VES & CO met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen.

ARTIKEL 3 OFFERTES

3.1. De offertes van VES & CO zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft VES & CO het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

ARTIKEL 4 SELECTIE EN KLACHTBEHANDELING

4.1. VES & CO is geheel vrij in de keuze van de student.
4.2. Klachten dienen binnen 8 dagen na beëindiging van de werkzaamheden schriftelijk bij VES & CO te worden ingediend. Klachten die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door VES & CO in behandeling genomen.

ARTIKEL 5 BEVESTIGING
5.1. De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging van VES & CO gebonden, indien door hem niet binnen drie werkdagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van die bevestiging is ontkend.
5.2. Overeenkomsten en eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop, zijn uitsluitend bindend voor VES & CO indien en voor zover deze door VES & CO schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 6 ANNULERING

6.1. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een overeengekomen dienst te annuleren, mits de annulering plaatsvindt uiterlijk drie uur voor de afgesproken tijd. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is VES & CO gerechtigd € 36,- bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 7 ZEKERHEID

7.1. VES & CO heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst afdoende zekerheid te verlangen. Voorts heeft VES & CO het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst dergelijke (aanvullende) zekerheid te verlangen, indien VES & CO aanwijzingen krijgt omtrent een zodanige (verminderde) kredietwaardigheid van de opdrachtgever dat VES & CO redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet aan een van zijn betalingsverplichtingen voldoet. Onverminderd de overige rechten van VES & CO heeft VES & CO – indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet de verlangde zekerheid stelt – in ieder geval het recht om de uitvoering van de diensten van VES & CO op te schorten en na voorafgaande ingebrekestelling, schriftelijk de betreffende overeenkomst, alsmede alle overige, nog niet afgewikkelde overeenkomsten, schriftelijk te ontbinden.

ARTIKEL 8 PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN

8.1. De door VES & CO vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen. In rekening worden gebracht de uren door de student werkend, c.q. wachtend (= wachttijd) ten behoeve van de opdrachtgever, doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één vierde uur.
8.2. Voor avond- nacht- en weekenddiensten wordt geen toeslag geheven met uitzondering van artikel 8.8

8.3. Per opdracht worden er minimaal drie uren in rekening gebracht.
8.4. Noodzakelijkerwijs te maken kosten voor overnachtingen komen voor rekening van de opdrachtgever. Een overnachting wordt niet bij de rij- of wachttijd opgeteld en zal minimaal 8 uur bedragen.
8.5. Indien de overeengekomen dan wel reëel door de student gewerkte- en wachttijd de acht uur overschrijdt, wordt ten behoeve van de student een bedrag aan maaltijdvergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Hiermee is maximaal gemoeid een bedrag van € 25 per reservering.
8.6. Parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden achteraf doorbelast.
8.7. Reiskosten naar en van de afgesproken plaats van de student worden niet berekend indien en voor zover de student gebruik kan maken van een OV-jaarkaart, tenzij redelijkerwijs geen mogelijkheid bestaat de afgesproken plaats met het openbaar vervoer te bereiken vanwege de locatie of het tijdstip. In laatstgenoemd geval zullen aan de opdrachtgever voorrijkosten in rekening worden gebracht à €0,33 per kilometer berekend vanaf startpunt Arnhem en naar eindpunt Arnhem. Van eventueel te berekenen reiskosten zal opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf op de hoogte worden gesteld.
8.8. Voor reserveringen met een starttijd tussen 24.00 en 6.00 uur hanteert VES & CO een toeslag van € 25 per reservering en voor reserveringen op erkende feestdagen hanteert VES & CO een toeslag van 100% op het uurtarief.
8.9. Na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerde of verhoogde belastingen, heffingen en andere lasten, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.10. Voor reserveringen waarvan de dag van reserveren tevens de dag is waarop de dienst zal aanvangen, hanteert VES & CO een toeslag van € 25.

ARTIKEL 9 FACTURERING OP BASIS VAN TIJDVERANTWOORDINGSBRIEFJES

9.1. VES & CO factureert op basis van de door de student aan VES & CO opgedane opgave van de bestede uren en de aangeleverde timesheet van de opdrachtgever. Ter voorkoming van meningsverschillen zal de VES & CO aan de opdrachtgever een verantwoording van het aantal bestede uren ter controle aanbieden. In het geval van een meningsverschil factureert VES & CO op basis van de door de student aan VES & CO gedane opgave en is opdrachtgever de aldus vastgestelde prijs verschuldigd.

ARTIKEL 10 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

10.1. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
10.2. Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden worden slechts bij benadering opgegeven. Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige prestatie dient VES & CO schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

ARTIKEL 11 BETALING

11.1. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden voor zover, indien de opdrachtgever consument is, wettelijk mogelijk zonder toepassing van korting, verrekening of opschorting- binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en een rente verschuldigd is vanaf de vervaldatum naar rato van 1% per maand, of gedeelte daarvan over het nog openstaande bedrag.

11.2. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11.3. Uitsluitend betalingen aan VES & CO werken bevrijdend. Betalingen aan student zijn niet toegestaan en niet bevrijdend.
11.4. De opdrachtgever is aan V.E.S: alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som, ondanks aanmaning, niet voldoet en VES & CO de vorderingen aan een derde in handen geeft.

Indien VES & CO conservatoire maatregelen neemt, is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. De buitenrechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het (voormalige) incassotarief dat laatstelijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend/toepasselijk is, in welk geval deze kosten worden berekend aan de hand van het tarief per uur dat normaal gesproken door de raadsman van VES & CO voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht vermeerderd met de door raadsman van V.E.S: aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met als minimum het door de Rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag. Indien VES & CO gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, zullen de kosten naar evenredigheid worden gematigd, tenzij de Rechter van oordeel mocht zijn dat matiging niet aan de orde is, gelet op de geringheid van de door VES & CO gemaakte fout.

ARTIKEL 12 ONTBINDING

12.1. Iedere verplichting van de opdrachtgever is door VES & CO terstond opeisbaar en VES & CO is bevoegd om na ingebrekestelling deze overeenkomst en andere met VES & CO gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk voor ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, behoudens het recht van VES & CO op vergoeding van schade, kosten en rente en op nakoming van hetgeen VES & CO reeds gepresteerd heeft, indien de opdrachtgever:

1. Wanprestatie pleegt;
2. In staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht;
3. Surseance van betaling heeft verkregen of zulks is verzocht;
4. De toepassing van de (voorlopige) schuldsanering verkrijgt;
5. Zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder in geval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van (een gedeelte van) het aandelenkapitaal.
6. Een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;
7. Wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard;
8. Overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen;
9. Onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete op grond van de Wet Economische Delicten.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke uitvoering van werkzaamheden is VES & CO slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld. Elke andere aansprakelijkheid van VES & CO en de door VES & CO ingeschakelde derde (hulppersoon) is uitgesloten, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.
13.2. De opdrachtgever vrijwaart VES & CO voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door VES & CO verrichte werkzaamheden.

13.3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, aanvaardt VES & CO geen aansprakelijkheid voor 1. het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van, onder meer; het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de student als gevolg van vertraging in het openbaar vervoer of in het eigen vervoermiddel dan wel door enige andere niet-voorzienbare oorzaak;
13.4. VES & CO draagt geen aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door de student worden veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf of aan enigerlei aan de opdrachtgever toebehorende zaken, behoudens opzet of grove schuld.

13.5. Op elke reservering waarbij u gebruik maakt van de diensten van VES & CO gaat de aansprakelijkheid van VES & CO niet verder dan de omvang van de dekking omschreven in artikel 13.2.
13.6 Voor het overige is VES & CO slechts aansprakelijk indien VES & CO daarvoor verzekerd is dan wel redelijkerwijs verzekerd had kunnen zijn en wel tot het beloop van het maximaal uitkeerbare bedrag, te verminderen met het bedrag aan eigen risico.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

14.1. Bij overmacht van tijdelijke of blijvende aard is VES & CO bevoegd naar keuze hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de opdrachtgever hieraan jegens VES & CO enig recht ontleent. De opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, alles naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel.

14.2. Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan iedere al dan niet van buiten komende omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst al dan niet absoluut wordt verhinderd of bemoeilijkt, ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zoals onder meer de navolgende, niet limitatief genoemde omstandigheden;

brand, (burger)oorlog, rellen of demonstraties, onlusten of oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, noodtoestand, mobilisatie, vijandelijkheden, embargo, overstromingen en/of bijzondere weersomstandigheden, epidemieën, werkstaking en/of uitsluiting, niet, niet-tijdige of ondeugdelijke toelevering, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, energiecrisis.

ARTIKEL 15 NAAMSVERANDERING

15.1. De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval V.E.S geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

ARTIKEL 16 KETTINGBEDING

16.1. Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij de door VES & CO geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de opdrachtgever verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover VES & CO voor hun verzuim.

ARTIKEL 17 MEERDERE PARTIJEN

17.1. Indien een transactie wordt gesloten tussen VES & CO enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

18.1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.
18.2. Alle geschillen die tussen VES & CO en de opdrachtgever mochten ontstaan worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de kantongerechten beslecht door de arrondissementsrechtbank te Arnhem. Indien de opdrachtgever een consument in de zin van de wet is, zal VES & CO hem een termijn gunnen van tenminste één maand om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde Rechter.